ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00

Der indkaldes til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00
i Ringsted Kongrescenters banketsal, Nørretorv 22, Ringsted
(medlemscheck fra kl. 18.00)

Dagsorden i henhold til vedtægternes §10

a) Valg af dirigent (er).

b) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år og planer for det kommende år.

c) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

d) Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
Forslagsstiller skal være til stede for behandling af evt.
forslag.

e) Forslag til budget og fastsættelse af kontingent og
programforsyningsbeløb, herunder tilslutningsafgift,
gentilslutningsafgift og gebyrer.

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. bestyrelses suppleant:

g) Valg af revisorer, samt 1. og 2. revisor suppleant

h) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens – punkt d – som skal være stillet af stemmeberettiget medlem, skal med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift være foreningens kontor i hænde senest 8. september 2020 jævnfør vedtægternes § 10.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ringsted Antenneforening
Fredensvej 36 – 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 57 30
Mail: post@ringsted-antenneforening.dk

Fuldmagtserklæring

Fuldmagtserklæring kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra hjemmesiden, jævnfør vedtægternes § 12.

Regnskab for 2019 og budget for 2020

Regnskab for 2019 og budget for 2020 kan rekvireres på
foreningens kontor eller downloades fra foreningens hjemmeside.
https://ringsted-antenneforening.dk/foreningen/