ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 2024
Mandag den 29. april 2024 kl. 19.00
i Ringsted Kongresscenter, Nørretorv 22, Ringsted

(medlemscheck fra kl. 18.00)

Dagsorden i henhold til vedtægternes §10

a) Valg af dirigent (er).

b) Bestyrelsens beretning 2023 om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.

c) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
• Årsrapport for 2023

d) Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
Forslagsstiller skal være tir stede for behandling af evt. forslag.

e) Forslag til budget og fastsættelse af kontingent og programforsyningsbeløb, herunder tilslutningsafgift, gentilslutningsafgift og gebyrer.

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. bestyrelsessuppleant:
• Rasmus Hansen er på valg som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode
• Bente Knudsen er på valg som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode.
• Niels Holm Jensen er på valg som 2. bestyrelses suppleant for en 1 årig periode.

g) Valg af revisorer, samt 1. og 2. revisor suppleant:
• Leo Hjort er på valg som revisor for en 2 årig periode.
• Niels Holm Jensen er på valg som 2. revisor suppleant for en 2 årig periode.

h) Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ringsted Antenneforening
Fredensvej 36 – 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 57 30
Mail: post@ringsted-antenneforening.dk

Forslag til behandling under dagsordenens – punkt d – som skal være stillet af stemmeberettiget medlem, skal med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift være foreningens kontor i hænde senest 14. april 2024 jævnfør vedtægternes § 10.

Fuldmagtserklæring kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra hjemmesiden, jævnfør vedtægternes § 12.

Regnskab for 2023 og budget og priser for 2024 kan fra 15. april 2024 rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra foreningens hjemmeside. www.ringsted-antenneforening.dk